Hoe het werkt…

Hieronder een globaal overzicht van verwachte kosten en opbrengsten zowel voor de coöperatie als voor een deelnemer.

We gaan uit van 1000 panelen verdeeld over 100 eigenaren en geïnstalleerd op 5 of 6 boerendaken. Dan zijn de totaal door de coöperatie te maken (investerings-)kosten circa €220.000

Dat geld is nodig voor::

Aanleg van 1000 zonnepanelen op boerendaken
Aansluitkosten netwerkstation Enexis
Kabelaanleg naar netwerkstation 100 mtr Enexis
Organisatiekosten Humsterland Energie
Leges voor vergunning vrijgesteld
Oprichtingskosten coöperatie
Inrichten van de administratie
Correspondentie met belastingdienst voor coöperatie en inschrijving leden
Werving en marketingcampagne
Geijkte meters voor verrekening stroom
10% Onvoorzien

De deelnemers dragen gezamenlijk de totale investeringskosten van de cooperatie, te weten €220.000 

Dit betekent dat deelnemers vooraf(!) €220 per paneel betalen.
Voor deelnemers is er de mogelijkheid om voor (een deel van) hun investering via de corporatie een lening af te sluiten tegen lage rente (2,5%).
Dit gaat uiteraard ten koste van de uiteindelijke opbrengst maar per saldo blijft er een positief resultaat

NB: Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar ongeveer 3000 kWh (kilowattuur) electrische energie. Elk paneel levert  gemiddeld 267 kWh per jaar. Dat betekent dat met 13 panelen ongeveer voorzien kan worden in de totale energiebehoefte.
De investering voor 13 panelen bedraagt 13 x €220 = €2360 

 

 

 

De totale (exploitatie)kosten per jaar van de coöperatie bedragen ongeveer €7500 

Dit is nodig voor:
Jaarlijks onderhoud; waaronder eventuele schoonmaak
Kosten Enexis
Bestuurskosten
Administratiekosten
Opstalvergoeding per paneel
OZB van de draagconstructie
Verzekeringen panelen, constructie en elektrische installatie
Reserveonderdelen
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Onvoorzien 10%

 

Voor deelnemers die de panelen zelf vooraf betaald hebben zijn er verder geen jaarlijkse kosten.

Deelnemers die gebruik maken van een lening betalen per paneel per jaar
2,5% rente x €220 = €5,50
1/15 aflossing x €220 = €14,60
Deze deelnemers betalen dus per paneel jaarlijks in totaal
€5,50 + €14,60 = €20,10
Dit bedrag komt in mindering op het jaarlijks te behalen voordeel.

 

 

De coöperatie krijgt inkomsten uit de verkoop van de opgewekte energie.
De installatie levert jaarlijks 1000 panelen x 267kWh = 267000 kWh
Totale opbrengst uit verkoop is dan  €0,047 per kWh x 267000 = €12.556

Na aftrek van de kosten resteert €12.556 – €3864 = €8.692 (netto winst)
De afschrijving van de panelen (ruim €14.000) is groter dan het resultaat: de coöperatie betaalt geen belasting!

Jaarlijks wordt door de leden van de coöperatie bepaald wat er met de winst gebeurt (reserveren, uitbetalen, andere bestemming, bv dorpsbelangen)

 

 

Iedere deelnemer aan de coöperatie profiteert van de belastingvrijstelling van de door zijn panelen opgewekte energie.
De energieprijs is (ongeveer) €0,192, waarvan €0,132 belasting (!)
Ieder paneel levert jaarlijks 267 kWh en levert dus een belastingbesparing van 267 * €0,132 = €36.

Deelnemers die gebruik maken van een lening betalen per paneel per jaar
2,5% rente x €220 = €5,50
1/15 aflossing x €220 = €14,60
Deze deelnemers betalen dus per paneel jaarlijks in totaal
€5,50 + €14,60 = €20,10
Dit bedrag komt in mindering op het jaarlijks te behalen voordeel.
Voor hen resteert per paneel jaarlijks €36 – €20,10 = €15,90

NB: Deze opbrengsten zijn exclusief de jaarwinst van de coöperatie (die verdeeld kan  worden onder deelnemers) en exclusief een voordeel dat behaald kan worden door collectief naar een andere energieleverancier over te stappen en daar korting te bedingen op de inkoopprijs (voor stroom & gas).