Coöperatie Deelnemers

Er zijn 1576 panelen geïnstalleerd, verdeeld over 131 eigenaren op 8 boerendaken.

De investering is gebruikt voor:

Aanleg van 1576 zonnepanelen op 8 boerendaken
Aansluitkosten netwerkstation Enexis
Kabelaanleg naar netwerkstation 100 mtr Enexis
Organisatiekosten Humsterland Energie
Leges voor vergunning vrijgesteld
Oprichtingskosten coöperatie
Inrichten van de administratie
Correspondentie met belastingdienst voor coöperatie en inschrijving leden
Werving en marketingcampagne
Geijkte meters voor verrekening stroom
10% Onvoorzien

De deelnemers dragen gezamenlijk de totale investeringskosten van de cooperatie.

Dit betekent dat deelnemers vooraf(!) hebben betaald
Een aantal deelnemers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor (een deel van) hun investering via de coöperatie een lening af te sluiten tegen lage rente.

CoöperatieDeelnemers

De totale (exploitatie)kosten per jaar van de coöperatie bedragen ongeveer €7500 

Dit is nodig voor:
Jaarlijks onderhoud; waaronder eventuele schoonmaak
Kosten Enexis
Bestuurskosten
Administratiekosten
Opstalvergoeding per paneel
OZB van de draagconstructie
Verzekeringen panelen, constructie en elektrische installatie
Reserveonderdelen
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Onvoorzien 10%

Voor deelnemers zijn er geen jaarlijkse kosten.

Deelnemers die gebruik maken van een lening betalen per paneel per jaar  €20,10 rente en aflossing
Dit bedrag komt in mindering op het jaarlijks te behalen voordeel.

Cooperatie

Deelnemers

De coöperatie krijgt inkomsten uit de verkoop van de opgewekte energie.
De installatie levert jaarlijks 1576 panelen x 267 kWh = 421000 kWh
Bij een tarief van €0,047 per kWh is de totale opbrengst uit verkoop dan  €19.777.
Na aftrek van de kosten resteert €19.777 – €7500 = €12.277 (netto winst)
De afschrijving van de panelen (ruim €23.000) is groter dan het resultaat: de coöperatie betaalt geen belasting!

Jaarlijks wordt door de leden van de coöperatie bepaald wat er met de winst gebeurt (reserveren, uitbetalen, andere bestemming, bv dorpsbelangen)

Iedere deelnemer aan de coöperatie profiteert van de belastingvrijstelling van de door zijn panelen opgewekte energie.
De stroomprijs is (ongeveer) €0,192/kWh, waarvan €0,132 belasting (!)
Ieder paneel levert jaarlijks gemiddeld 267 kWh en levert dus een belastingbesparing van 267 * €0,132 = €36.

Deelnemers die gebruik maken van een lening betalen per paneel per jaar €20,10 rente en aflossing
Dit bedrag komt in mindering op het jaarlijks te behalen voordeel.
Voor hen resteert per paneel jaarlijks €36 – €20,10 = €15,90

NB: Deze opbrengsten zijn exclusief de jaarwinst van de coöperatie (die verdeeld kan  worden onder deelnemers) en exclusief een voordeel dat behaald kan worden het afsluiten van een collectief contract met een energieleverancier en daarmee korting te bedingen op de leveringstarieven voor stroom & gas.